Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Projekty edukacyjne


Wykaz proponowanych projektów edukacyjnych

w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu


Regulamin Projektów Edukacyjnych dostępny jest TUTAJ.Lp.

NAUCZYCIEL

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

1.

Adamczyk- Ciuła Ewa

1.Postaw na języki obce. Czy warto uczyć się języka angielskiego?

2.

Ambroziak Iwona

1.Kocham kino.

3.

Cecha Paweł

1.Konkurs wiedzy o Niemczech i języku niemieckim

4.

Chrzanowska Lidia

1.Ignacy Mościcki- postać wybitnego chemika

5.

Flak Elżbieta

1.Prawa człowieka

6.

Henslok Ewa

1.Pitagoras- postać znanego filozofa

7.

Jureczka Barbara

1.Brytyjscy wynalazcy i ich wynalazki

8.

Kalembka Elżbieta

1.Sankt- Petersburg – „Wenecja Północy”. Historia i zabytki architektoniczne.

2.Polska, a Rosja- podobieństwa i różnice kulturowe

9.

Kamela Anna

1.Historia Trójkąta Trzech Cesarzy.

2.Moda na przestrzeni wieków.

10.

Kaptur Mirosław

1.Czy w Polsce potrzebna jest elektrownia atomowa?

2.Czy ludzie powinni lecieć na Marsa?

11.

Ks. Karaś Tomasz

Religie Świata - WEBQUEST

12.

Kluszczyńska Monika

1.Gimnazjum Numer 1 w obiektywie aparatu i kamery wideo- filmik reklamujący szkołę.

13.

Kuś Artur

1.Historia polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

14.

Machel Bożena

1.Folklor Zagłębia Dąbrowskiego.

15.

Malecka Anna

1.Travelling around London- album- Podróż po Londynie

16.

Mariankowski Dariusz

1.Historia sportu w Sosnowcu + dzielnica Niwka

17.

Mruk Iwona

1.Latarnie morskie w Polsce.

2.Polskie wybrzeże- najpiękniejsze zakątki.

18.

Niziurska Anita

1.Insygnia Sosnowca

2.Zwyczaje słowiańskie

19.

Nowek Piotr

1.Obiekty sportowe w naszym mieście

20.

Obertyn Tomasz

1.Sporty ekstremalne

21.

Sikorska Agnieszka

1.Młody człowiek we wspólnocie Kościoła

22.

Sikoska- Dymanus Iwona

1.Najstarsze groby na cmentarzu na Niwce (przedstawiciele różnych zawodów).

2.Życie i twórczość hm. Edwarda Nowaka

23.

Siwek Izabela

1. Jak młodzież spędza czas dawniej i dziś? – różnice i podobieństwa.

2. Gdzie na rower? Ścieżki rowerowe okolic.

24.

Siwek Małgorzata

1. Kwaśne deszcze, ich powstawanie i wpływ na środowisko.

2. Związki chemiczne w gospodarstwie domowym

25.

Stefańska Anna

1.Ludolfina- magiczna liczba Pi

26.

Sypek Joanna

1. Czy nastolatki odżywiają się prawidłowo?

2. Wielka rafa koralowa- dlaczego powinniśmy ją chronić?

3. W świecie zmysłów

27.

Walas Anna

1. W jaki sposób osoby zwane celebrytami zabiegają o swoją rozpoznawalność ?

28.

Wspaniała Ewa

1. Symetria w świecie przyrody.

2. Sosnowiec dawniej i dziś.

29.

Zdanowicz Jarosław

1.„Tańczyć każdy może”- tworzymy własny układ taneczny.

30.

Zmarlak Krystyna

1.Dziecko w literaturze przełomu epok.

31.

Żurek- Podmokły Aneta

1.Stany Zjednoczone- największe miasta, najciekawsze miejsca- prezentacja multimedialna.

2.Brytyjska rodzina królewska- czasy obecne- prezentacja multimedialna.

REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO
W  GIMNAZJUM  NR  1
W  SOSNOWCU


  I.  ZASADY  REALIZACJI  PROJEKTU
 
Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.

Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku);

Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 2 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.

Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.
Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
 • odpowiedzialności za własne postępy;
 • podejmowania grupowych pomysłów;
 • umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • umiejętności stosowania teorii w praktyce;
 • rozwój samoorganizacji i kreatywności;
 • przygotowanie do publicznych wystąpień;
 • naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

Zadaniem koordynatora projektów edukacyjnych jest:

 • Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.
 • Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym.
Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

      1.Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnienie
         zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej
         poza nią.
      2.Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i
          koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
      3.Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka
         potrzeba zachodzi.
      4.Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
      5.Monitorowanie jego realizacji.

Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu.
      1.Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
         o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
     2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez
         wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu,
         monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji
         o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom).
     3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
     4. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu
         edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
     5. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi
         swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału
         ucznia do jednego z zespołów projektowych.
     6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków
         w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki
         w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu
        edukacyjnego.

Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

Projekt obejmuje następujące działania:
       1.Przedstawienie tematów projektów realizowanych w danym roku szkolnym
          przez nauczycieli – do dnia 30 września
       2.Złożenie deklaracji uczestnictwa w danym projekcie przez uczniów do
          opiekuna projektu do dnia 30 października.
      3.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
      4.Wykonanie zaplanowanych działań
      5.Zbieranie materiałów i ich selekcja
      6.Założenie i prowadzenie Karty Pracy Zespołu zawierającej:
 • określenie tematu,
 • skład zespołu
 • określenie terminu realizacji i terminu prezentacji projektu,
 • określenie zadań do wykonania
 • określenie sposobu prezentacji;
 • wyznaczenie terminów konsultacji z nauczycielem,
 • ocenę pracy każdego ucznia.
       7. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

II.  WARUNKI  REALIZACJI  PROJEKTU

Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2010-11 informacje te przekazywane są do dnia 30 listopada 2010r.

W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do przewodniczącego zespołu przedmiotowego na piśmie tematy projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.

Uczeń ( uczniowie) mogą zgłosić temat projektu na zasadach określonych w pkt. 5. i 7.

W terminie do 14 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności. W roku szkolnym 2010-11 analizy nauczyciele dokonują do 15 grudnia 2010r.

Przewodniczący zespołów przedmiotowych zgłaszają tematy projektów wybrane do realizacji zastępcy dyrektora szkoły na Karcie Projektu wg wzoru (Zał. Nr 1): W roku szkolnym 2010-11 nauczyciele zgłaszają tematykę projektów do dnia 30 listopada.

W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. W roku szkolnym 2010-11 ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych do 20 grudnia 2010r.

Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października. Opiekunowie projektów przekazują pisemne deklaracje uczniów wychowawcom klas. W roku szkolnym 2010-11 ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 15 stycznia 2011r.

Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.
 • Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
 • konferencja naukowa połączona z wykładami;
 • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 • książka, broszura, gazetka;
 • prezentacja multimedialna;
 • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 • happening, marsz;
 • debata
 • inna, za zgodą opiekuna.
Kryteria oceny projektu edukacyjnego.

Oceny cząstkowej z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności:
 • - zawartość merytoryczna, treść,
 • - zgodność z tematem projektu,
 • - oryginalność,
 • - kompozycja,
 • -stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • - estetyka i staranność,
 • - trafność dowodów i badań,
 • -wartość dydaktyczna i wychowawcza.

Oceny zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
 • - pomysłowość i innowacyjność,
 • - umiejętność pracy w grupie
 • - udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
 • - stopień trudności zadań,
 • - terminowość wykonania przydzielonych zadań,
 • - poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
 • - pracowitość
 • - udział w prezentacji.

Oceny opisowej prezentacji – efektu końcowego projektu, w tym:
 • -poprawność językowa,
 • -atrakcyjność,
 • -technika prezentacji,
 • -stopień zainteresowania odbiorów,
Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


 

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy