Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Punktowy System Oceniania

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

W GIMNAZJUM NR 1 W SOSNOWCU

§ 1. Zasady ogólne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r, nr 83; poz. 562) oraz Statutu Szkoły ustala się następujące zasady oceniania ucznia w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu:

1. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec

I półrocza i na koniec roku szkolnego.

3. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze.

4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w § 3 jako

zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone

w § 3 jako zachowania negatywne.

5. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania:

a. wzorowa

b. bardzo dobra

c. dobra

d. poprawna

e. nieodpowiednia

f. naganna

6. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:

a. stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych

b. dbałość o piękno mowy ojczystej

c. udział ucznia w konkursach

d. zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy

e. okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim

pracownikom szkoły

f. szanowanie mienia szkoły

g. dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych

7. Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez

ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 tego regulaminu. Ponadto na ocenę

zachowania mają wpływ:

a. samoocena ucznia,

b. opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy,

sformułowana w toku dyskusji,

c. opinia nauczyciela wychowawcy.

8. Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma prawo

i obowiązek wpisywania w dzienniku lekcyjnym pozytywnych i negatywnych uwag

oraz przyznawania punktów każdemu z uczniów.

9. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie

zachowania uczniów do wychowawcy lub innego nauczyciela.

10. Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego

osoby do dziennika lekcyjnego. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

a. datę,

b. liczbę punktów,

c. kod (np. A/9) lub krótką informację, za co przyznano punkty,

d. czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

11. Wychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia co miesiąc i informowania go (w wyznaczonych terminach) oraz rodziców

( na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów.

12. Wychowawcy klas są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart zachowania

ucznia (np. w formie tabeli - załącznik 1) i do aktualizowania ich na podstawie

wpisów do dziennika. Wychowawcy powinni aktualizować swoje wpisy raz

w miesiącu.

13. O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez wychowawcę lub innego nauczyciela.

14. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach

funkcjonowania Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w Gimnazjum

Nr 1 w Sosnowcu.

15. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów)

ucznia o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania.

16. Ustalona ocena z zachowania jest oceną ostateczną.

17. W wyjątkowych sytuacjach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma

prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb

odwoławczy.

18. O ocenie ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością decyduje wychowawca po

konsultacji zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

19. Punktowy System Oceniania Zachowania ucznia jest wpisany w Statut Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu

§ 2. Tryb odwoławczy

1. Uczeń może odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (poprawnej,

dobrej, bardzo dobrej), jeżeli w ciągu 2 dni od dnia uzyskania informacji

o przewidywanej ocenie zachowania złoży dyrektorowi szkoły w formie pisemnej

zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania.

2. Decyzję o podwyższeniu oceny zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

§ 3. System przyznawania punktów z zachowania w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu

 1. ZACHOWANIA POZYTYWNE

Lp.

Zachowania uczniów

Ilość punktów

Częstotliwość oceniania

1.

100% frekwencji w miesiącu na zajęciach dydaktycznych

+ 10

Raz na miesiąc

2.

praca w kołach zainteresowań, udział w zajęciach pozalekcyjnych(uczestnictwo musi być udokumentowane, wymagana frekwencja - 75%)

+20

Raz w półroczu

3.

wypełnianie obowiązków w samorządzie klasowym

+ 30

Raz w półroczu

4.

wypełnianie obowiązków w samorządzie szkolnym

+ 30

Raz w półroczu

5.

współorganizowanie uroczystości i innych imprez szkolnych

+ 10

Każdorazowo

6.

okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami

+ 10

Każdorazowo

7.

inicjowanie działań i ich realizacja na rzecz klasy i szkoły ( w zależności od rangi działań:

klasa +10

poziom edukacyjny +20

szkoła +30

+ 10 - +30

Każdorazowo

8.

regularna pomoc w szatni

+ 30

Raz w półroczu

9.

udział w konkursach przedmiotowych – kuratoryjnych:

 • etap szkolny – awans
 • etap rejonowy
 • etap wojewódzki
 • laureat

+ 15

+ 30

+ 50

+ 100

Każdorazowo

10.

udział w konkursach artystycznych, sportowych i innych:

 • etap szkolny – awans
 • etap rejonowy
 • etap wojewódzki
 • miejsca (1 – 10)
 • etap ogólnopolski
 • konkurs ogólnopolski

na etapie szkolnym

(miejsca 1– 10)

ü  na etapie wojewódzkim

(miejsca 1 – 10)

ü  w Polsce

(miejsca 1 -10)

+ 15

+ 20

+ 40

+ 100

+ 100

+ 15

+ 50

+ 100

Każdorazowo

Uwaga: wpisu

dokonuje

nauczyciel

prowadzący

11.

praca na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat np. Caritas, świąteczne ciastko, baterie, itp.)

+ 15

Każdorazowo

12.

udział w projekcie edukacyjnym

+ 5 - +20 (za każdy projekt)

Raz w półroczu

13.

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

prezentowanie zachowań godnych naśladowania np. pomoc koleżeńska

+20

Raz w półroczu

14.

brak negatywnych uwag w dzienniku

+ 20

Raz w półroczu

 1. ZACHOWANIA NEGATYWNE

Lp.

Zachowania uczniów

Ilość punktów

Częstotliwość oceniania

1.

przeszkadzanie na lekcji

- 5

Każdorazowo

2.

nieprzestrzeganie i niewykonywanie zarządzeń oraz poleceń dyrektora               i nauczycieli

- 5

Każdorazowo

3.

jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy

- 5

Każdorazowo

4.

wulgarne słownictwo

-20

Każdorazowo

5.

zaśmiecanie otoczenia

- 5

Każdorazowo

6.

aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły, w trakcie wyjazdów (niewłaściwe

komentarze, gesty, wydawanie – w różnych sytuacjach – niewłaściwych, obraźliwych odgłosów)

-20

Każdorazowo

7.

umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie np.

niszczenie stolików lekcyjnych, krzeseł, numerków

z szatni, pisanie po ścianach, ławkach, w toaletach itp.

oprócz pokrycia kosztów naprawy

- 20

Każdorazowo

8.

umyślne zniszczenie cudzej własności

- 20

Każdorazowo

9.

noszenie w szkole w czapki, chusty, kaptura; przynoszenie

kurtek na zajęcia edukacyjne

- 5

Każdorazowo

10.

okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły

- 10

Każdorazowo

11.

fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie

dokumentów

-20

Każdorazowo

12.

strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły

w czasie zajęć edukacyjnych:

 • Odsłonięte części ciała (biust, brzuch)
 • Pomalowane paznokcie
 • Makijaż
 • Zafarbowane włosy

- 5

- 5

- 5

- 25

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

Raz w półroczu

13.

brak odpowiedniego stroju biała bluzka/koszula i czarna/granatowa spódnica/spodnie) na uroczystościach szkolnych (apele, akademie, egzaminy)

- 5

Każdorazowo

14.

samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od grupy

w czasie zorganizowanego wyjścia

-20

Każdorazowo

15.

używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego i nagrywającego w czasie zajęć i uroczystości szkolnych

- 10

Każdorazowo

16.

niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań, np.nieprzychodzenie na poprawy sprawdzianów

- 10

Każdorazowo

17.

uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie,

naśmiewanie się, szydzenie, przemoc

psychiczna i fizyczna, agresja w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły

- 30

Każdorazowo

18.

wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu oraz ich używanie

- 30

Każdorazowo

19.

picie alkoholu/zażywanie narkotyków

- 50

Każdorazowo

20.

palenie papierosów

- 30

Każdorazowo

21.

towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym

narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy na terenie szkoły i poza nią

- 30

Każdorazowo

22.

wnoszenie na teren szkoły alkoholu/narkotyków, innych używek

-50

Każdorazowo

23.

posiadanie papierosów

- 30

Każdorazowo

24.

wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu pieniędzy

- 50

Każdorazowo

25.

kradzież, udział w kradzieży

- 50

Każdorazowo

26.

przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste:

 • nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www – bez

           zgody zainteresowanego

 • robienie zdjęć, ich publikowanie
 • szkalowanie,
 • oczernianie,
 • wyzywanie (maile, listy, sms-y,
 • podburzanie do negatywnych zachowań

- 50

Każdorazowo

27.

Samowolne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych

 • spóźnienie na lekcję
 • aroganckie wyjście z lekcji bez pozwolenia

-20 (za każdą godzinę)

-5 (za każde spóźnienie)

-30

Każdorazowo

28.

Brak zeszytu do kontaktów z rodzicami

- 5

Każdorazowo

29.

Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, brak pracy domowej

-10

Każdorazowo

30.

Brak realizacji projektu edukacyjnego (kl. III – II półrocze)

- 100

Koniec roku szkolnego

§ 4. Szczegółowa punktacja ocen zachowania

1. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest

równowartością oceny dobrej z zachowania. W ciągu danego semestru swoim

zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów,

a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania. I tak:

400 i więcej (wzorowa)

300 – 399 (bardzo dobra)

200 – 299 (dobra)

100 – 199 (poprawna)

0 – 99 (nieodpowiednia)

punkty ujemne (naganna)

2. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.

3. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny

zachowania wyższej niż „poprawna”, bez względu na ilość uzbieranych punktów

dodatnich w ciągu jednego semestru.

4. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze posiada na koncie

30 pkt. ujemnych,

5. Uczeń posiadający w semestrze 50 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego.

6. Uczeń posiadający w semestrze 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania

dobrego.

7. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel –

wychowawca zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego

półrocza uczeń otrzymuje znowu 200 punktów. Pod koniec II półrocza zliczone

zostają punkty za zachowanie w II półroczu.

Zakładając, że ocena wzorowa odpowiada 6, bardzo dobra 5, dobra 4, poprawna 3,

nieodpowiednia 2 a naganna 1 , roczną ocenę z zachowania wylicza się jako średnią z ocenę za I i II półrocze. W przypadku, gdy uczeń za II półrocze uzyskał wyższą ocenę niż za I wychowawca może zaokrąglić ocenę roczną do góry, w przeciwnym wypadku w dół.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Punktowy System Oceniania Zachowania Ucznia w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu jest do ogólnego wglądu nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów

prawnych) na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i pokoju

nauczycielskim.

2. Wszelkie zmiany w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania Ucznia

w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu muszą zostać zatwierdzone na Radzie

Pedagogicznej.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 6 października 2014

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy