Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Zasady i kryteria

 Zasady i kryteria przyjmowania uczniów

do Gimnazjum Nr  1 w Sosnowcu

 

1.    Zasady ogólne
1) Liczbę miejsc w klasach ustala dyrektor gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
2) Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/:
a) rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
3) Szkoła przyjmuje również uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli pozwalają na to warunki szkoły oraz liczba wolnych miejsc w danym oddziale.

2.    Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum:

1) Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności.
2) Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej gimnazjum oraz dostarczenia kwestionariusza w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
3) Kandydaci w kwestionariuszu dokonują deklaracji wyboru nauki drugiego języka nowożytnego oraz wyboru klasy, do której chcieliby uczęszczać.
4) Rodzice zobowiązani są również do wypełnienia deklaracji dotyczącej woli uczestnictwa w zajęciach religii lub etyki.
5) Kandydaci wyrażający wolę realizowania obowiązku szkolnego w  Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu zobowiązani są dostarczyć do szkoły oryginały dwóch dokumentów:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu wydanego przez OKE.

6) Kandydat zobowiązany jest dostarczyć ponadto:
a) zgłoszenie absolwenta wystawione przez Szkołę Podstawową
b) kartę zdrowia ucznia
c) 2 zdjęcia legitymacyjne, w tym jedno opisane z tyłu nazwiskiem i imieniem,
d) dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych, o ile kandydat takowe posiada.
7) Niespełnienie wyżej wymienionych procedur traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  miejsce w  Gimnazjum  nr 1
w Sosnowcu.

3. Zasady i kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:
   
1) Uczniowie spoza obwodu szkoły, którzy wyrażają chęć podjęcia edukacji w Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu zobowiązani są do dostarczenia karty przekazania ucznia z gimnazjum rejonowego w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
2) Wraz z kartą przekazania rodzice ucznia składają wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie do gimnazjum:
a) wraz z wnioskiem rodzice składają dokumentację, o której mowa w ust.2 pkt. 2 i 4.
3) Uczniowie spoza rejonu podlegają procesowi rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 07.12.2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7 ) i z terminami określonymi w  Postanowieniu Śląskiego  Kuratora  Oświaty.
4) Dyrektor szkoły każdego roku powołuje Komisję Rekrutacyjną i wprowadza regulamin pracy komisji.
5) Do Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu uczniowie spoza rejonu przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych:
a) laureat lub finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz laureat Konkursu Przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub  ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dostarczonego oryginału zaświadczenia, notarialnie poświadczonej kopii, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata.
b) kryteria spełnione łącznie przez kandydata:

 

l.p

Kryterium

Dokument poświadczający

Liczba punktów

1.

średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

oryginał świadectwa, notarialnie poświadczona kopia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej

10 pkt za średnią 6.0

Niższe średnie przeliczane są według reguły:

10 pkt = 100% = średnia 6.0

2.

wynik sprawdzianu

oryginał zaświadczenia z OKE,

notarialnie poświadczona kopia,

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej

10 pkt za maksymalny wynik ze sprawdzianu

Niższe wyniki przeliczane są według reguły:

10 pkt = 100% = 40 pkt ze sprawdzianu

3.

ocena z zachowania

wpis na świadectwie

wzorowe – 5pkt

bardzo dobre -4 pkt

dobre -3 pkt

poprawne – 2 pkt

ndp,ng -0 pkt

4.

osiągnięcia uczniów w konkursach wiedzy

wpis na świadectwie

oryginał dyplomu

na szczeblu wojewódzkim i wyższym :

I miejsce - 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

na szczeblu powiatowym:

I miejsce – 3 pkt

II miejsce – 2 pkt

III miejsce – 1 pkt

5.

osiągnięcia uczniów w konkursach artystycznych i zawodach sportowych

wpis na świadectwie

oryginał dyplomu

na szczeblu wojewódzkim i wyższym :

I miejsce - 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

na szczeblu powiatowym:

I miejsce – 3 pkt

II miejsce – 2 pkt

III miejsce – 1 pkt

 

6) W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają uczniowie, którzy:
a) uzyskali wyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej,
b) posiadają wyższą ocenę z zachowania.
7) Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do  Dyrektora Gimnazjum  w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. Przyjmowanie uczniów do klas II i III:
1) Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na  podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczęszczał.
2) Różnice programowe z zajęć edukacyjnych w klasie, do której uczeń  zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
3)  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej
podejmuje dyrektor szkoły.

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy